Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Варна, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Черни Осъм Природонаучен музей общ.Троян
 регион
 
 град
 село
 курорт
 
 

България-Природонаучен музей село Черни Осъм до Троянски манастир област Ловеч община Троян регион Стара планина


Природонаучният музей се намира в село Черни Осъм, разположено на
северните склонове на Средна Стара планина, по двата бряга на река
Черни Осъм.
Селото е създадено преди 450 години от свободолюбиви и непокорни
българи. Съхранило своя стремеж към национална независимост, то се
превръща в твърдина на българщината.
В района на селото се намира резерватът “Стенето”, който е част от ¬
Национален парк “Централен Балкан”. Резерватът е алпийска местност с
чудни отвесни скали, по които се катерят диви кози и растат ели,
докосвани само от ветровете.
През 1956 г. Илия Христов Илиев, местен учител по биология, с ученици
от природолюбителски кръжок в черноосъмското училище започва
проучвателна и събирателска работа, за онагледяване на уроците по
биология, като препарира птици и бозайници. Интересната сбирка,
подредена в училищните коридори, привлича природолюбителите от цялата
страна. През пролетта на 1976 г. сбирката е разположена в специално
построена сграда и от 1 януари 1977 г. е преустроена в отдел “Природа”
към Окръжния исторически музей - гр. Ловеч. През 1992 г. експозицията
придобива статут на Природонаучен музей.
В трите зали на музея са показани над 700 експоната. В Атракционната
зала са експонирани едри бозайници. Можете да видите семейство
Благородни елени, мъжкият се нарича рогач, женската-кошута. Само
мъжкият има рога, които се сменят всяка година. На мястото на
падналите рога израстват нови, които са с едно разклонение повече,
като това не е задължително. След дванадесетата година рогата
намаляват масата и размера си.
Ще видите и Кафява мечка, която е единственият вид мечка, живееща в
България. В зависимост от ареала, който обитава, оцветяването и е от
светлокафяво до черно. Мечката е всеядно животно. Когато започне да
напада други бозайници, тя се превръща в стръвница.
Скалният орел е най- едрата дневна хищна птица с размах на крилата 220
см. Обитава предимно планински и полупланински райони, като гнезди по
непристъпни скали.
Други представители на горската фауна са сем. Сърни. Мъжкият се нарича
сръндак и има рога, женската се нарича сърна. Тук е представен и
Вълкът. В залата се намира още един представител на едрите бозайници -
Дивата свиня. Характерно за нея е, че кучешките зъби силно нарастват и
се показват навън. Дивата свиня е нощно всеядно животно.
Семейството Видри, което ще видите, са хищни бозайници, обитаващи
скалисти брегове на реки, блата и езера. Видрата е отличен плувец и
лови жертвите си под водата.Между пръстите си има плавателна ципа.
В зала Атракционна могат да се чуят записи от рев на мечка, виене на
вълк и грухтене на дива свиня.
В следващата зала чрез фотоси са отразени природни забележителности от
района, а в остъклените витрини са представени всички видове риби
(Балканска пъстърва, главоч, Балканска черна мряна, бяла мряна, речен
кефал и др.), земноводни (дъждовник, тритони, жаби-бумки, крастави
жаби, чесновници, дървесница и др.) и влечуги (костенурки - блатна,
сухоземна; гущери, смок стрелец, смок мишкар, жълтоуха водна змия,
сива водна змия, пепелянка, усойница), които живеят в Средна Стара
планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и
показаните над 120 различни вида птици (Скален орел, Кръстат орел,
ястреби, мишелов, бухал, забулена сова, горска улулица, щъркели,
чапли, лебеди, патици, славей, синигер, папуняк, земеродно рибарче,
авлига, синявица, чершарка, червенушка и др.). Обърнете внимание на
Жълтоглавото кралче, което е най- малката птичка в Европа.
На втория етаж могат да се видят витрини с големи фотоси, отразяващи
средата, в която живеят бозайниците. Тук са показани семейство сърни,
благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, дива
коза, диви котки, бялки, златки, катерици, лалугери, диви зайци и
други.
В сградата на Природонаучен музей - Черни Осъм се помещава и
Природозащитен информационен център на Национален парк „Централен
Балкан”. В центъра можете да видите над 100 хербария на характерни за
територията на Парка растения голяма част от които са редки и защитени
видове. Ще се запознаете с аромата на различни билки и ще чуете
звуците, издавани от обитателите на Парка. Центърът предоставя база за
часовете по естествени науки на училищата. Разполага с учебни
материали, видеофилми и диапозитиви.
Целта на музея е да отрази фауната на Централна Стара планина. За един
час в него могат да се видят толкова животни, колкото в природата
трудно могат да се срещнат за десет години. Показвайки красотата и
разнообразието на животинския свят, музеят е прекрасен кът за
естетическо и екологично възпитание на своите посетители, възпитание в
обич и загриженост за родната природа.

Село Черни Осъм
Община Троян
тел. (06962) 371

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com