Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Ямбол, хотели, къщи, вили за гости, под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Природонаучен музей град Благоевград

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

Природонаучен музей – Благоевград

 

 През 1986г. се открива експозицията на Природонаучен отдел към Историческия музей в Благоевград. Материалите и фондовете са свързани с бившите Благоевградски, Пернишки и Кюстендилски окръзи. За създаването на природонаучната експозиция са работили известни специалисти като ст.н.с. Георги Пешев, Николай Виходцевски, проф. Емануил Паламарев.
На площ от 450 кв.м.в две зали, са показани около 7000 музейни експоната. Отделът включва разделите "Геология и Палеонтология", "Ботаника", "Зоология" и "Защита на природата”.

ЕКСПОЗИЦИИ

·        Раздел “Геология и пaлеонтология” се състои от колекции минерали, петрографски и фосилни материали, общо 1341 систематично подредени експоната от почти всички минерални класове.
Палеонтологичната сбирка включва около 120 фосилни образеца и отпечатъци в кизелгур. Фосилната флора е представена от каменен дъб, гордония, литокарпус, зъби от носорог, овермски мастодонт.
Основните находища, от които са събирани материалите за раздела, се намират в Пернишкия край, Голо бърдо, Кюстендилско и Източните Родопи.

·        Раздел "Ботаника" включва 5283 растителни вида от почти всички семейства. На екологичен принцип са разработени темите, третиращи алпийските, българските и балканските ендемити и видовете, включени в Червената книга на България.

·        Раздел "Зоология" съдържа около 2700 експоната. От насекомите са представени видове от разредите водни кончета (Odonata), богомолки (Mantodea), хлебарки (Blatodea), правокрили (Othoptera), твърдокрили (Coleoptera), ципокрили (Hymenoptera), двукрили (Diptera), пеперуди (Lepidoptera) и др.
Особено внимание е отделено на ендемизма и особеностите на регионалната фауна. В колекцията могат да се видят ендемичните за Рило-родопската и Краищенско конявската област правокрили.
В подраздел “Гръбначни животни” са разработени теми, свързани с храненето, размножаването, сезонната окраска. Открояват се образци като: струмски гулеш (Noemacheilus angorae), гръцка дългокрака жаба (Rana graeca), балканска чесновница (Pelobates syriacus), ивичест смок (Elaphe quatuorlineata quatuorlineata), котешка змия (Telescopus fallax), змия пясъчница (Eryx jaculus), червейница (Typhlops vermicularis), малък (Hyppolais pallida) и голям (Hyppolais olivetorum) маслинов присмехулник, червена чапла (Ardea purpurea), скален орел (Aquila chrysaetos), орел змияр (Circaetus gallicus), двуцветен прилеп (Vespertilio murinus), дива коза

·        Чрез цветни фотоси и обяснителен текст разделът "Защита на природата" започва с националните паркове и резервати в Югоизточна България: националните паркове “Пирин” и "Рила", резерватите "Парангалица", "Баюви дупки", "Джинджирица", "Тисата", "Тъмната гора", "Ореляк", "Алиботуш" и др.
През 1999 г. към раздела е уредена специална част на национален парк "Рила". Голяма карта показва петте резервата в парка: "Парангалица", "Скакавица", "Ибър", Риломанастирската гора, "Централен рилски резерват". Изложени са дипломи от UNESCO на резерватите "Парангалица" и Маричини езера.

За контакти:

Адрес: гр. Благоевград, ул. “Рила” 4
Телефони:  +359 73/21191  +359 73/21191

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com