Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Враца, хотели, къщи, вили за гости, под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Биосферен резерват Бистришко бранище област София

 регион
 
 град
Бобошево хотели, къщи, вили за гости, под наем
Божурище хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Ботевград хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Годеч хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Горна Малина хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Долна баня хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Драгоман хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Елин Пелин хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Етрополе хотели, къщи, вили за гости,под наем,вили,
Златарица хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Златица хотели, къщи, вили за гости, под наем,хижи,
Ихтиман хотели, къщи, вили за гости, под наем,хижи,
Костенец хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Костинброд хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Мирково хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Ново село Самоковско хотели, къщи, вили за гости,
Пирдоп хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Правец хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Самоков хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Своге хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Сливница хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Чавдар хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Челопеч хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи
 
 курорт
 
 

 България-Биосферен резерват "Бистришко бранище"

 Биосферният резерват „Бистришко бранище” е един от първите резервати в България. Той се намира на източните склонове на Витоша, под върховете Малък и Голям Резен и Скопарник. През него минават горните течения на Бистришка и Янчевска река, които извират от каменните грамади под споменатите върхове.

Най-висока точка е 2286м, а най-ниската - 1430м. Дължината е 4.5 км, а ширината му е около 3км.

 

 Резерватът основан едновременно с народния парк Витоша, със същото Постановление на Министерския съвет от 27.10.1934 г. Последното разширение е извършено през 1980 г., като площта на резервата сега е 1177,2 ха. През 1977 год. генералният директор на ЮНЕСКО обявява резервата за биосферен. Наред със 16 други български резервата "Бистришко бранище" съставлява неделима част от световната мрежа биосферни резервати, създадени по програмата "Човек и биосфера". Тази мрежа, изградена от защитени зони, представляващи главните екосистеми на Земята, има за цел опазването на природата и научното й изследване в интерес на човека.

 

Растителен свят

 Основната цел Бистришко бранище да бъде обявено за резерват е запазването на първичните екосистеми от смърч, както и видовете от субалпийската зона. Горите обхващат около 51% от неговата площ, а останалата част са алпийски тревни зони и каменни грамади. Преобладаващ е смърчът с примес от бук. Срещат се още бреза, трепетлика, офика, ива и много рядко ела и бяла мура.

Средната възраст на гората е 100-120 години, а средната височина на дърветата надхвърля 25 м. В сенчестите смърчови гори могат да се видят сапрофитни растения - орхидея и самострък.

В резервата растат над 500 вида гъби.

 

Животински свят

 Животинският свят на резервата също е интересен и разнообразен. От безгръбначните са установени около 450 вида.
От земноводните и влечугите се срещат дъждовник, жълтокоремна бумка, дървесна жаба, планинска водна жаба, дългокрака водна жаба, слепок, ливаден гущер, стенен гущер, живороден гущер, медянка, смок мишкар, усойница. Всички те имат природозащитно значение.
Резерватът се обитава от около 100 вида птици, сред които сокерицата, сойката, кръсточовката, обикновената чинка, чeрния синигер, черевноглавото кралче, големия пъстър кълвач, кукувицата и др.
В „Бистришко бранище” се срещат множество дребни бозайници и прилепи. Едрите бозайници са сравнително малобройни представени от мечката, дивата котка, невестулката, вълка, язовеца, сляпото куче.

 

Режим

 В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
5. потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени над 25 на сто вследствие на природни бедствия и каламитети.

 

Туризъм

 Движението през резервата е разрешено само по маркираните пътеки от х. Алеко за Бистрица. Бистришко бранище обхваща водосборните басейни на реките Бистрица и Янчевска между 1400 и 2300 м н.в.

 

 За контакти и допълнителна информация:

РИОСВ-София
Адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" №136, ет. 10, п.к. 1618
Тел.: +359 2 856 51 52
факс: +359 (2) 955 93 62
e-mail: riew-sofia@riew-sofia.gov

Интернет страница: http://www.riew-sofia.org

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com