Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Ловеч, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

регион Малашевска планина, хотели, България


видове туризъм:
планински, еко, винен, исторически, културен, бизнес туризъм, спа


област: Благоевград, хотели, къщи, вили за гости

община: Кресна, хотели, България, Петрич, хотели, България, Сандански, Симитли, почивка, пътуване, хотели в България, Струмяни


 
 
 град
 село
Баскалци
Беласица,
Белевехчево,
Бельово,
Богородица,
Бождово,
Боровичене,
Брежани,
Брестово,
Будилци,
Виногради,
Вихрен,
Вишлене,
Влахи,
Волно,
Враня,
Вълково,
Габрене,
Гега,
Генерал Тодоров,
Голем Цалим,
Голешово,
Горна Брезница,
Горна Сушица,
Горно Осеново,
Горно Спанчево,
Горчево,
Градево,
Гюргево,
Дамяница,
Дебрене,
Джигурово,
Докатичево,
Долене,
Долени,
Долна Крушица,
Долна Рибница,
Долно Осеново,
Долно Спанчево,
Драгуш,
Дрангово,
Дреновица,
Дреново,
Езерец,
Железница,
Занога,
Златолист,
Зойчене,
Зорница,
Иваново,
Кавракирово,
Калиманци,
Камена,
Капатово,
Катунци,
Кашина,
Кладенци,
Ключ,
Ковачево,
Коларово,
Кромидово,
Крупник,
Крънджилица,
Кръстилци,
Кукурахцево,
Кулата,
Кърланово,
Кърналово,
Ладарево,
Ласкарево,
Лебница,
Левуново,
Лехово,
Лешница хотели, къщи за гости до Сандански,
Лиляново,
Лозеница,
Любовище,
Любовка,
Малки Цалим,
Марикостиново,
Мендово,
Мечкул,
Митино,
Михнево,
Ново Делчево,
Ново Кономлади,
Ново Ходжово,
Ново село общ.Кресна,
Ощава,
Петрово,
Пиперица,
Пирин,
Плоски,
Полена,
Поленица,
Полето,
Право бърдо,
Първомай,
Ракитна,
Рибник,
Рожен хотели къщи вили,
Рупите,
Ръждак,
Самуилова крепост,
Самуилово,
Сенокос,
Склаве,
Скрът,
Сливница,
Спатово,
Стара Кресна,
Старчево,
Стожа,
Струма,
Струмешница,
Сугарево,
Сухострел,
Сушица общ.Симитли,
Тонско дабе,
Тополница,
Хотово,
Храсна,
Хърсово,
Черешница,
Черниче,
Чурилово,
Чуричени,
Чучулигово,
Яворница,
Яково,
Яново
 курорт
 забележителност
 местност

България-Малешевска планина

  Малешевска планина се намира на границата между България и Република Македония. Най-високата й точка е Ильов връх - 1803 м.

Планината е част от Осогово-Беласишката планинска група. Простира се между долината на Струма от изток, областта Малешево в долината на Брегалница от запад и долините на Сушицка река и притока ѝ Любишевска река от север и река Лебница от юг. На север през седловината Седлото (Четало) в Момина чешма се свързва с планината Влахина. В пределите на България представлява силно извита дъговидна морфографска единица с площ 497 кв. км.

От долината на Брезнишка река се разделя на 2 дяла: северен, известен като Крупнишка планина, и южен - Същинска Малешевска планина. Главното планинско било има посока североизток-югозапад. В северната му част се издига най-високият връх на Малешевската планина - Ильов връх; открояват се и върховете Трите гроба, Кресна, Погледец, Моравски

 

По-големи реки, които водят начало от планината са Цапаревска река, Цапаревчица, Добрилашка река и други.

 

Малешевската планина има сложен гоеложки строеж - изградена е от метаморфни скали (мигматити, гнайси и амфиболити), тектонски обработени и дълбоко изветрели. Гранити се разкриват в североизточните части и в долината на река Лебница, петна от вулканични скали - в най-високите денудационни повърхнини и в най-ниските места. В тектонско отношение принадлежи главно на Огражденския блок. В землището на Палат има находище на флуорит.

 

Климатът на Малашевската планина е преходносредиземноморски. Слънчевото греене е от 2000 до 2500 ч./год.; ср.год. темп. на въздуха при Кресна е 14°С,на надм. вис. 1700-1800 м - 5°-6°С.Ср ян. температура в най-ниските места е над 0°С,а ср. юлска - 24°-25°С.

Почвите във високите части на планината са кафяви горски и планинско-ливадни, на надморска височина до 700-900в - излужени канелени горски.

 

Природа

Основно удоволствие от посещението на планината на туристите доставя приказното й растително разнообразие.

Растителността е очертана в 4 вертикални пояса: на надморска височина до 600-700 м преобладават косматия дъб, цера и благуна, с участие на средиземноморските видове пърнар, дървовидна хвойна, грипа, терпентинов кукуч и други; на надморска височина от 600-700 до 900-1000 метра те се изместват от обикновен горун, воден габър, черен бор, а покрай реките растат чинар,южна копривка, обикновен орех, дива лоза и др. Над 1000 м преобладават буковите гори, а по високите части на билата те се изместват от  високопланинската храстова и тревна растителност.

Големи участъци за изкуствено залесени с бял и черен бор.

Поради сравнително малкия размер на планината можете да ги обиколите за един ден.

 

Животински свят

Животинският свят се отличава с голямо разнообразие. В ниските планински райони край Струма и в ксеротермните дъбови гори се срещат някои редки за страната видове със средиземноморски произход - жаба чесновница, змия червейница, пясъчна боа, леопардов смок, ивичест смок, котешка змия. Разпространени са и др. юж. видове-македонски гущер, орфево коприварче, червеногушо коприварче, малък маслинов присмехулник, белочела сврачка, сирийски пъстър кълвач, чухал и други.

В пояса на буковите гори гнездят ок. 25 вида птици; широко разпространени и често срещани са поен дрозд, елов певец, чинка, горска зидарка, голям пъстър кълвач, гълъб хралупар, обикновен мишелов, малък ястреб и други. В пояса на високоплонинската храстова и тревна растителност се срещат някои видове чучулиги, ръждивогушо ливадарче, горска бъбрица и др.

 

Видовият състав на бозайниците е богат - земеровки, сънливци, мишки, катерица - див заек, дива свиня, сърна, бялка, черен пор, дива котка, язовец, лисица, вълк.

Срещат се и единични екземпляри кафява мечка.

 

В южната част на Малешевската планина е резерватът Соколата, в източната – резерватът Тисата.

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com