Природонаучен музей-Черни Осъм 

 Природонаучен музей-Черни Осъм


Природонаучният музей се намира в село Черни Осъм, разположено на
северните склонове на Средна Стара планина, по двата бряга на река
Черни Осъм.
Селото е създадено преди 450 години от свободолюбиви и непокорни
българи. Съхранило своя стремеж към национална независимост, то се
превръща в твърдина на българщината.
В района на селото се намира резерватът “Стенето”, който е част от ¬
Национален парк “Централен Балкан”. Резерватът е алпийска местност с
чудни отвесни скали, по които се катерят диви кози и растат ели,
докосвани само от ветровете.
През 1956 г. Илия Христов Илиев, местен учител по биология, с ученици
от природолюбителски кръжок в черноосъмското училище започва
проучвателна и събирателска работа, за онагледяване на уроците по
биология, като препарира птици и бозайници. Интересната сбирка,
подредена в училищните коридори, привлича природолюбителите от цялата
страна. През пролетта на 1976 г. сбирката е разположена в специално
построена сграда и от 1 януари 1977 г. е преустроена в отдел “Природа”
към Окръжния исторически музей - гр. Ловеч. През 1992 г. експозицията
придобива статут на Природонаучен музей.
В трите зали на музея са показани над 700 експоната. В Атракционната
зала са експонирани едри бозайници. Можете да видите семейство
Благородни елени, мъжкият се нарича рогач, женската-кошута. Само
мъжкият има рога, които се сменят всяка година. На мястото на
падналите рога израстват нови, които са с едно разклонение повече,
като това не е задължително. След дванадесетата година рогата
намаляват масата и размера си.
Ще видите и Кафява мечка, която е единственият вид мечка, живееща в
България. В зависимост от ареала, който обитава, оцветяването и е от
светлокафяво до черно. Мечката е всеядно животно. Когато започне да
напада други бозайници, тя се превръща в стръвница.
Скалният орел е най- едрата дневна хищна птица с размах на крилата 220
см. Обитава предимно планински и полупланински райони, като гнезди по
непристъпни скали.
Други представители на горската фауна са сем. Сърни. Мъжкият се нарича
сръндак и има рога, женската се нарича сърна. Тук е представен и
Вълкът. В залата се намира още един представител на едрите бозайници -
Дивата свиня. Характерно за нея е, че кучешките зъби силно нарастват и
се показват навън. Дивата свиня е нощно всеядно животно.
Семейството Видри, което ще видите, са хищни бозайници, обитаващи
скалисти брегове на реки, блата и езера. Видрата е отличен плувец и
лови жертвите си под водата.Между пръстите си има плавателна ципа.
В зала Атракционна могат да се чуят записи от рев на мечка, виене на
вълк и грухтене на дива свиня.
В следващата зала чрез фотоси са отразени природни забележителности от
района, а в остъклените витрини са представени всички видове риби
(Балканска пъстърва, главоч, Балканска черна мряна, бяла мряна, речен
кефал и др.), земноводни (дъждовник, тритони, жаби-бумки, крастави
жаби, чесновници, дървесница и др.) и влечуги (костенурки - блатна,
сухоземна; гущери, смок стрелец, смок мишкар, жълтоуха водна змия,
сива водна змия, пепелянка, усойница), които живеят в Средна Стара
планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и
показаните над 120 различни вида птици (Скален орел, Кръстат орел,
ястреби, мишелов, бухал, забулена сова, горска улулица, щъркели,
чапли, лебеди, патици, славей, синигер, папуняк, земеродно рибарче,
авлига, синявица, чершарка, червенушка и др.). Обърнете внимание на
Жълтоглавото кралче, което е най- малката птичка в Европа.
На втория етаж могат да се видят витрини с големи фотоси, отразяващи
средата, в която живеят бозайниците. Тук са показани семейство сърни,
благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, дива
коза, диви котки, бялки, златки, катерици, лалугери, диви зайци и
други.
В сградата на Природонаучен музей - Черни Осъм се помещава и
Природозащитен информационен център на Национален парк „Централен
Балкан”. В центъра можете да видите над 100 хербария на характерни за
територията на Парка растения голяма част от които са редки и защитени
видове. Ще се запознаете с аромата на различни билки и ще чуете
звуците, издавани от обитателите на Парка. Центърът предоставя база за
часовете по естествени науки на училищата. Разполага с учебни
материали, видеофилми и диапозитиви.
Целта на музея е да отрази фауната на Централна Стара планина. За един
час в него могат да се видят толкова животни, колкото в природата
трудно могат да се срещнат за десет години. Показвайки красотата и
разнообразието на животинския свят, музеят е прекрасен кът за
естетическо и екологично възпитание на своите посетители, възпитание в
обич и загриженост за родната природа.