Природен парк „Българка” –централна Стара планина 

Природен парк „Българка” – пъстрота от преживявания

 
Природен парк „Българка” обхваща северните склонове и билните части на Шипченският и Тревненският дялове от Централна Стара планина, с площ близо 22 000 ха. Обявен е през 2002 г. с цел опазване, възстановяване и поддържане на естествените букови екосистеми и изворите на река Янтра и основните й притоци в горната им част.
 Територията на парка е с богато биологично разнообразие. 82% от площта е покрита с гори, като основен дървесен вид е бука. Той формира три основни хабитата (съобщества), представляващи интерес за Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000: бук –светлика (Luzulo-Fagetum); бук – лазаркиня (Asperulo-Fagetum); термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion).
До момента са установени над 1700 представители на висшата флора, от които 40 фигурират в Червената книга на Р България (1984г. ) : тис (отровачка)- Taxus baccata, снежно кокиче-Galanthus nivalis, благаево бясно дърво – Daphne blagayana, ниско бясно дърво – Daphne cneorum, рохелова каменоломка – Saxifraga rocheliana, джел – Ilex aquifolium, хоботниче – Rhynchocorys elephas, родопски силивряк – Haberlea rhodopensis и др.
Защитената територия е убежище на много видове от гръбначната и безгръбначната фауна. Горите са дом на кафявата мечка – Ursus arctos, вълка – Canis lupus, златката – Martes martes, благородния елен – Cervus elaphus, сърната – Capreolus capreolus, дивата свиня – Sus scrofa, язовецът – Meles meles и др. Във водоемите се среща и видрата – Lutra lutra.
Централното разположение в страната, мекият климат, съществуващите стари калдаръмени пътища за преминаване от северна в южна България са привличали хората още от древни времена, а по-късно определят района като център на занаятите и търговията.
Гостите на парка могат да посетят НПМ „Шипка – Бузлуджа”, АЕК „Етъра”, АИР „Боженци”, Соколски манастир, както и гр. Трявна.
През цялата дължина на парка по билните части, преминава част от международната пешеходна магистрала Е 3 „ Ком – Емине”. От този маршрут се отклоняват множество маршрути на север и юг, което дава възможност за разнообразни преходи.
 За да бъде гостуването сигурно и приятно, екипът на Дирекцията на парка изгражда туристически, образователни и опознавателни маршрути и обслужваща инфраструктура: екопътека „Узана”, туристическа пътека АЕК „Етъра” – Соколски манастир”, образователен маршрут „Първи стъпки за начинаещи Вълшебници”, шестдневен маршрут „Българка” – представящ природното и културно наследство на парка.
Образователен маршрут „Първи стъпки за начинаещи вълшебници”
 
Той е с два кръга и започва от сградата на Планинската спасителна служба (до Туристическия информационен център).
Първият кръг тръгва към вр. Исполин. От върха се откриват панорамни гледки на изток към върховете Шипка, Бузлуджа, Бедек, на юг към блестящите води на язовир „Копринка” и Долината на тракийските царе, на запад - към масива Триглав. На север като на длан се вижда поляната Узана (най – голямата билна поляна в Стара планина). На връщане можете да се отбиете до кулата за наблюдение на птици в местността Марков стол, а в края на маршрута да се катерите по изкуствената катерачна стена, която е монтирана върху сградата на ПСС. По време на прехода ще можете да отдъхнете в някой от множеството кътове за отдих с обезопасени огнища.
Вторият кръг тръгва също от сградата на Планинската спасителна служба. Не след дълго ще пристигнете до „Къщичката на Баба Яга”. Следвайки маркировката ще преминете покрай Географския център на България. След кратка разходка през смесена букова гора ще откриете Лабораторията на Баба Яга (до вилата на Община Габрово).
Тук малките Вълшебници ще имат възможност да приготвят отвари и целебни лапи от билки, да различават извлеците от различните растения по цвят, аромат и вкус.
На връщане може да посетите уютен заслон, част от екопътека „Узана”, „Горското училище” и ще завършите разходката си на поляната в голям заслон с камина и барбекю.
И двата кръга дават възможност за запознаване с лечебните растения в района, основните дървесни видове и най – често срещаните бозайници, птици и пеперуди.
По целия маршрут са монтирани много образователни табла и информационни карти.
 
Екипът на Дирекцията на Природен парк „Българка” с удоволствие ще Ви представи защитената територия и новите атракции.
 
 
За връзка с нас:
ДПП „Българка”
гр. Габрово
ул. Минзухар N1
тел./факс: 066/ 808 857
e-mail: dppbulgarka@nug.bg